Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?

"Sve što je na zemlji,prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj,Veličanstveni i Plemeniti." (Er-Rahman,26-27)

25.03.2009.

Harmonija

Wave Pictures, Images and Photos


"Posmatrajte drvo u sumi. Vidjecete kako njegovi listovi, njegove grane i njegovi korijeni rade harmonicno, da bi razvili njegov zivot.

Ni jedan od njegovih cvjetova ne tezi da zasijeni druge, jer oni znaju da su lijepi samo u jedinstvu sa svojim drugovima. A, ako ih istrgnete sa grane, oni ce uvenuti i umrijeti.

Gledajte kako plod misli samo na to da se sam preda, kako bi sa ljubavlju ispunio dijelo, koje mu je namijenilo drvo koje ga nosi. Posmatrajte dijelove svoga tijela: prsti rade sa prstima, ruka pomaze ruku, gornji zub suradjuje sa donjim. Svaki dio radi za dobro cijelog tijela.

Posmatrajte kapljicu vode izgubljenu u okeanu, ciji glas doprinosi velikoj pjesmi talasa, a koja, takodje, ima svoj udio u laganom i neprekidnom radu, koji cini da se jednog dana odrone gromade stijena sa obale.

Tada ce te osjetiti duboku solidarnost koja sjedinjuje sva bica; shvaticete da su misli i zelje koje vas stavljaju nasuprot i naoruzavaju protiv drugih, u stvari samo varljiva iluzija i da se zlo koje se nanosi drugima, cini samom sebi, svom suštinskom bicu, koje je samo dijelic jedne velike cijeline svih bica svijeta.
"

P. Salet

22.02.2009.

Snaga iskrenosti...Prenosi se da je Isa, a.s, vidio nekog griješnika, uzeo ga za ruku i poveo u Bejtul makdis. Kad su došli do Bejtul makdisa, griješnik se obrati Isa, a.s,:“O Isa, molim te pusti me, jer se bojim da ne opoganim Bejtel makdis“!
Tada je Allah objavio Isau.a.s,:“Obavjesti tog griješnika da sam mu oprostio!   I tako Mi Moje veličine i moći, ta njegova rečenica je Meni draža od sedamdeset godina ibadeta“!!

Sadrvan.com

22.02.2009.

"Jerusalem nas zove" - Al-Quds Tonadeena (engl. subtitle)

13.01.2009.

Oni na koje se Allah rasrdio...


ONI NA KOJE SE ALLAH RASRDIO

Hutba od Muhameda al Šerifa

Jedna od Poslanikovih savs žena, Ummul Mumminin Safija bint Hujaj ra, je bila ćerka jednog od vođa židova u Medini. Nakon prelaska na Islam, ona je ispričala Poslaniku savs, o tome šta je osjećala kad je Islam ušao u njeno srce.

To je bilo onaj dan koji Anas ra opisuje kao najdraži dan za stanovnike Medine, onaj dan kad je Poslanik savs ušao u Medinu. Svi od ansarije, ljudi, žene i djeca su se skupili da ga dočekaju, i tesbihi su ispunjavali zrak.

Među njima, bila su dvojica ljudi, koliko god su ansarije i muhadžiri se radovali Poslaniku savs , oni su ga prezirali. To je bio otac Safijin ra i njegov brat. Ona je bila vrlo mala ali je na njihovim licima vidjela crnilo, kad su se vratili kući taj dan. Njen amidža, židov, tad prije 1400 godina je zapitao njenog oca: Jel to on? Jel to Poslanik koji se spominje u našim knjigama? Njen otac je spustio glavu i reče: Jeste. To je on. Pa šta ćemo raditi? nastavi njen amidža. Njen otac ga pogleda i reče: Do Sudnjeg dana, mi ćemo biti njegovi najljući neprijatelji!

Na svakom rekatu mi učimo ajete al Fatihe: Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali.

Adij ibn Hatim je upitao Resula svas: Ko su ti koji su izazvali Allahovu srdžbu, kaže savs: To su židovi.- Tefsir ibn Kesir.

Kad sam išao na fakultet, na času žurnalistike naš nastavnike je napisao na tabli jednu izjavu o kojoj sam ja dugo razmišljao. Kaže: Sloboda štampe(govora) pripada onima koji posjeduju štampu! Ko posjeduje štampu? Pa možete mi vjerovati kad kažem da to sigurno nije musliman koji se boji Allaha.

Ta ista štampa programira akidet mnogih sljedbenika našeg Ummeta. Mnoga naša braća i sestre su nepismeni u Allahovoj knjizi, ili kazivanju Poslanika savs, tako da slobodno možemo reći da Seinfeld im ulijeva dosta ideja svake srijede u 20:00. To su ista braća i sestre koji kažu: Ja ne razumijem zašto su židovi prokleti. Seinfeld je zabavan. Šta je on uradio? Ova hutba je naša štampa i mi ćemo inšaAllah vidjeti samo u nekoliko minuta šta je to što je učinilo da su židovi prokleti.

U prvim ajetima sure Bekare, Allah poziva sinove Israilove, da se vrate, da se sjete milosti i prednosti koju im je Allah dao i da ispune obećanje da će slijediti poslanika kad im se pošalje: O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste mi dali,- ispuniću i Ja svoj, koji sam vama dao, i samo se Mene bojte!(2;40).

Allah ih je spasio ropstva kod faraona, spasio ih mora, i potopio faraona i njegovu vojsku. Allah ih je odabrao pa im je hrana dolazila sa neba. Allah im je slao poslanika za poslanikom, od njih samih, i dao i Tewrat i Indžil. Allah ih je bio digao iznad drugih u njihovo vrijeme. ..i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao.(2;47).

Kako su oni uzvratili na Allahovu milost?

1) Slijedili su samo ono što im se sviđalo. Kad bi im koji poslanik došao, ako im se to što je on govorio nije dopadalo, oni bi ili odbacili istinu ili bi ga ubili i uzimali ono što im se dopadalo.Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž ugonili a druge ubijali.(5;70). Ovdje se moramo prisjetiti da ovo nije komentar nekog čovjeka, novinara, koji tvrdi da je neutralan. Ovo je Gospodar Svemira koji nam se obraća, u ajetu koji će se učiti do Sudnjeg dana, o najdubljim tajnama koje leže u judeizmu. A čije su riječi od Allahovih istinitije?! (4;87).

2) Izmjenili su Allahove riječi. Bile su grupe židova koje su mijenjale Allahove riječi, koji bi nešto dodavali ili oduzimali da bi sakrili istinu, i dali gomili ono što joj se sviđa. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige i govore: To je od Allaha!. - a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži.(3;78).

3)Oni tvrde da su oni Allahova voljena djeca. Ibn Abbas kaže: Numan ib Asa, Bahr ibn Amr i Šaas ibn Adi (tri židova) su došli Allahovom poslaniku savs. On ih je pozvao u islam, i upozorio ih na Allahovu srdžbu. Oni su mu odgovorili: Zašto pokušavaš da nas prestrašiš o Muhammede? Allaha nam mi smo Njegova djeca i on nas voli. U to je Allah objavio ajet: I jevreji i kršćani kažu: Mi smo djeca Allahova, i miljenici Njegovi. Reci: Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijeha vaših? A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara, kome hoće On će oprostiti, a koga hoće On će kazniti. (5;18). Tefsir ibn Kesir 2/36.

4)Njihove lažne tvrdnje. Jedno vrijeme kad su bili puno siromašni, otišli su Šasu ibn Kajsu i pitali ga. Kaže: Vaš Gospodar je škrt, ne daje. Allah tada objavljuje u Kuranu: Jevreji govore: Allahova ruka je stisnuta! Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog onoga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje kome hoće!(5;64).

5) Njihovo ubijanje poslanika. Jedan on najvećih njihovih grijeha je bilo ubijanje poslanika. To je jedan od glavnih uzroka da su bili pniženi. I poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše, zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne poslanike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili.(2;61). Oni ne samo da su pokušali da ubiju svoje poslanike, nego su planirali da ubiju i Resula savs. Poslanik savs je otišao sa ashabima kod židova Benu Nadira. Dok ih je on čekao, sjedeći naslonjen uz jednu zgradu, oni su se popeli na krov sa stijenom, koju su htjeli da bace na Poslanika savs. Džibril as je upozorio Poslanika savs. On savs je ustao i nije ništa rekao i uputio se u Medinu. Vratio se sa vojskom. To je bio uzrok protjerivanja Benu Nadira iz Medine.

Lista njihovih grijeha se nastavlja: Nisu naređivali dobro a odvraćali od zla, nisu prihvatali Allahove naredbe, činili su kufr u ono što im je objavljeno, hrana im je dolazila sa neba a oni su je odbili, tražili su da vide Allaha još dok su živi, uzeli su Džibrila as kao njihovog zakletog neprijatelja, uzeli su kaburove poslanika kao mjesta ibadeta, ..Lista je duga u Kuranu i Sunnetu.

Postoje ajeti u Kuranu koji govore o onima koji ne sude po onome što je Allah objavio i za takvog se kaže na jednom mjestu da je zalim. Neki od učenika ibn Abbasa su ga upitali: Zar ovi ajeti nisu objavljeni o židovima i kršćanima? Kaže: SubhanAllah! Zar su sve dobre vijesti u Kuranu samo za nas a sve loše samo za njih? Ako mi radimo ono što oni rade i naš kraj će biti kao njihov kraj.

Kaže Resul savs: Slijedićete pogrešne puteve onih prije vas, pa kad bi oni krenuli u rupu od guštera, vi bi krenuli za njima. Ashabi su rekli: O Allahov poslaniče? Jel misliš na židove i kršćane? Kaže: A koga drugog. (Buhari).

Uzmimo primjer iz sljedećeg ajeta: I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu naslijedila, i koja su kupila mrvice ovog prolaznog svijeta i govorila: Biće nam oprošteno!.(7;169). Koliko samo muslimana danas uzima Kuran kao nešto nasljeđeno, , prava snaga Allahove riječi još nije prodrla u njihova srca. Koliko mnogo naše muslimanske omladine razumije jezik hemije i fizike, trošeći godine na tim stvarima, a ne ulažu nikakav napor da razumiju Allahove riječi.

Jesmo li se ostavili kamate koja nam je haram? Između 1973 i 1976, kad su muslimani izašli da se bore protiv Izraela, čitave armije zabavljaća su krenule sa njima. Pjevačice, plesačice, serije se pravile da bi podigle moral našim borcima muslimanima. Pjesme su bile prepune nacionalizma i arapskog ponosa.

Zaključno, osnova naše vjere je AL Wala i AL Bera( Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu). Bilo bi korisno da ovo primjenimo na židovima.

Prvo: Ne smijemo ih uzeti za saveznike. Allah nam naređuje u Kuranu: O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.(5:51).

Drugo: Ne smijemo ih oponašati. Zabrana oponašanja židova i kršćana se odnosi na stvari koje su postali njihovi simboli.Na primjer ako neko stavi bijelu traku oko vrata, svi će pomisliti da je kršćan jer im je to simbol. Ovo pravilo je još veće i odnosi se na još više stvari od odjeće. Kaže Resul savs: Radite suprotno židovima.(Sahih Abo Dawud).

Treće: Muslimanka se nesmije nikad udati za židova ili kršćana koji je ostao pri svom kufru. Allah kaže: ..one njima nisu dopuštene niti su oni njima dopušteni.(60;10).

Jeli sve ovo smrtna presuda židovima? Nije, Allahova bezgranična milost ostavlja otvorena vrata svakome ko želi da Mu se vrati. A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se klone, Mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i sigurno bismo ih uveli u džennetske bašće uživanja.(5;65)

Allahu uputi nas na pravi put, put onih kojima si se smilovao a ne na put onih koji su izazvali Tvoju srdžbu niti onih koji su zalutali. Amin.

12.01.2009.

*********

        
                


       Ne skreći nikud...
               

Nad nama crn se oblak nadvi,
Krvavi pir zlikovac nam sprema,
U njedrima njegovim otrov žestok zri,
a u našim imana pravog nema.

Srca nam paraju jezici njihovi,
Dok muče i sijeku naša mlada tijela,
I kuće nam spališe pogani im sinovi,
osta zemlja pusta i krvava cijela.

Jauci zamijeniše sablje spasonosne
što ostaše pokopane u pijesku pomirenja,
potonuše odavno u mučne neke sne,
u suzama se hrabrosti baciše sa stijena.

Međ' minaretima brojnim korov crni raste,
uzdižuć' sa sobom zid lažnog im plača,
a trpeze mnoge pune, brkovi se maste,
slast imana zamrije međ' zidinama palača.

A ne čuju oni kroz te zidove svoje,
pogled im zamaglio sjaj i bogatstvo,
slijepo oko ne zna za obrise i boje
i ne zna šta je ljubav, ne poznaje bratstvo...

Riznice se pune čudnim nekim blagom,
a platiše ga skupo, prsa sad su prazna,
samo sirot još se ne da, al' ne može snagom,
pa pokleknu bolno kad dođe nam kazna.

I gore sad i plaču gradovi nam bijeli,
šaka zla njihova otrova sva nam mora,
Uzbuniše požari svijet sada cijeli,
pa jednu ruku pruže, a za leđima im Tora.

Predaše im pohotni braću vrlu svoju,
Sad u jalovu zemlju sjeme svoje siju
i gledaju u blaga dal' su sva na broju,
dok sa zlotvorom svojim i jedu i piju!

Raspršeni svud smo ko' leptiri šareni,
bez doma i bez vođe u svjetlo pobjede da vodi
i još nerođeni, među sobom posvađani,
pa ožiljak svak svoj ponese čim se jednom rodi.

Mu'mine, ti rijetki što slobodan hodiš
i kog tamnica nikad neće dočekati živa,
nadu našu, ko' vodu na dlanu, ti nam nosiš,
a žedan samo želi piti, on ne sanja da pliva...

Mu'mine, ne poklekni, pomoć već će stići,
Dove suzom ispraćene, najbrže procvaće,
Saburom se samo Džennetu da prići,
gdje trudbenik i svoj plod slatki ubraće.

Ti ne skreći nikud sa jasnoga puta
i našega Poslanika govora britka,
U njima je spas, milost i uputa,
pa biće tad i ova dobijena bitka!


by Hilal , 04.08.2006

12.01.2009.

Voda...


 "Najbolje je da čovjek bude kao voda,voda je dobra, svemu i svacemu služi bez  zavisti..."

31.12.2008.

Mishary Rashid - dova za Gazu !

30.12.2008.

" I believe in miracles"


I Believe in Miracles


You can break my bones
My free spirit is invincible
You can cause me the loss of sight
The light of my insight
You’ll never take away

In the shadows of darkness
Lies the corpse of your might
You can destroy my house
The windows of my hope,
You cannot break
The pillars of my faith
You can never shake

You can threaten me
With weapons of death
And mass destruction
Implanting fear in my heart
You cannot achieve
Nor can you cut off
My divine connection

With a missile
You can tear my body apart
My soul however
Is out of your reach
And is forever intact

You claimed victory in six days!
Victorious are those
With a dignified gaze
Facing tanks with tender flesh
And only with stones,
The F16 fighter blaze

You can never defeat my will to be
Because my power that you cannot explain
Grows from within the roots of my pain
You depend on the United States
For wealth and war supply
My infinite strength stems from

My creator, the One most high

by Nahida

20.12.2008.

O Kabo...

08.12.2008.

Bajram Mubarek !
 Svim musafirima muslimanima, slucajnim i namjernim, stalnim i usputnim zelim sretne bajramske dane, dove i kurbane primljene i hadzijama kabul njihov Hadzdz, amiiin!


Noviji postovi | Stariji postovi

Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?

MOJI LINKOVI

muslimanka.net!

"Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na sudnjem danu dobit cete u potpunosti place vase, i ko bude od vatre udaljen i u Dzennet uveden taj je postigao sta je zelio; a zivot na ovom svijetu je samo varljivo nasladjivanje." (Ali Imran 185) Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao: "Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha."
MOJI FAVORITI
Trijumf Istine
MOJA BOGDA SNA
Qalb
Nije čovjek ono što misli već ono što čini
Nije čovjek ono što misli već ono što čini
ensarijka
Dnevnik glavobolja
LJEPOTA DUSE
DOWA.
DEVER DUNYA
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
sad nas ima a sutra ko zna
...i još ima naDe...❤
"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." Luqman 28
Cool Sofra
Hikaje- mudrosti
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
AlHaqqa
AlHaqqa
RAHAT ĆOŠE
JEDNOĆA STVORITELJA
HADISI
LJubav u ime Allaha!
Prirodna kozmetika
Bosnian nasheeds
الاسلام هو حياتي -Islam je moj zivot
Ucimo arapski jezik ! ---للغة العربية
GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
Old postcards of Bosnia
Ograničena vremenom
DAH ŽIVOTA
__malo drugačija mama!__
Kozarački kuhar
SREBRENI LJILJAN
SABUR-DOVA-USPJEH
Govor srca
Omer Begova Bašča ba
inartina
TALIBAN
Zanimljivosti iz znanja
OAZA ISLAMA
islamica
Muhadziba
Poligamija
Pletenje, šivenje, heklanje....
**EhlenWeSehlen to Zeyyneb blog to ISLAM blog**
U ime Allaha milostivog samilosnog!
Alejhisselam
Ummet
više...

Prolaznika...
36582

Powered by Blogger.ba