beats by dre cheap

Laž, lažne zakletve i potvore

Hvala Allahu, dž.š., na svim ni'metima i blagodatima kojima nas je obdario i počastio, i neka je salavat i selam Poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj casnoj porodici, ashabima i svima onima  koji su Allahu pokorni i koji su za covjecanstvo plodotvorni

Poštovani džema'ate, draga braćo i sestre,

U prošloj hutbi smo govorili o istini i pravdi. U današnjoj hutbi, uz Allahovu pomoc, govorimo o veoma negativnim osobinama kao što su Laž i potvora. Na ovu temu sam sam se odlucio u vrijeme kada se šire velike neistine i cini velika nepravda mu'minima. Cilj je, svakako, podsjetiti vjernike na ove dvije negativne osobine i upozoriti vjernike na grijeh i štete koje prouzrokuju laži, ogovaranje, prevare i potvore muslimana i muslimanki.

Laž, lažna zakletva i potvora spadaju u najteže i najveće grijehe - grijehe koji mogu izazvati nesagledivo negativne posljedice međ' ljudima uopšte a pogotovo međ' muslimanima. Laž je negativni produkt našeg jezika. Koliko su ta svojstva štetna po pojedinca i društvo najbolje potvrđuju brojni kur'anski ajeti i Poslanikovi, a.s., hadisi u kojima se oštro osuđuju grijesi koji u sebi sadrže laži.

Da bi u temelju postavio stvari na svoje mjeste Uzvišeni Allah kazuje: „O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu." (El-Ahzab, 70) Allah u jednom od ajeta sre Gafir naglašava da neće uputiti na Pravi put onoga koji mnogo laže, pa kaže: Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže!" (Gafir, 28.)

U svojstva pravih i iskrenih vjernika Allah Plemeniti ubraja udaljavanje od laganja i lažnog svjedočenja, pa kaže: I oni koji ne svjedoče lažno!" (Furkan, 72.)

Dovoljno je pogledati ajet u kojem Allah Milostivi u istu ravan smješta širk, idole i mnogoboštvo i lažan govor i shvatiti koliki grijeh predstavljaju laž, lažni iskaz i lažno svjedočenje, pa kaže: I klonite se kipova i kumira poganih i klonite se lažnog govora!" (Hadždž, 30.)

Allahov Poslanik, a.s., je laž uvrstio u licemjerna svojstva, što, eksplicite, potvrđuje njegovu opasnost po vjeru jednog čovjeka. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Tri su znaka licemjera: kada govori - laže; kada obeća ne - ispuni i kada mu se šta povjeri - iznevjeri!" (Buhari)

U predaji Abdullaha b. Amra, r.a., spominju se četiri svojstva. U toj predaji Poslanik islama, s.a.v.s., upozorava: Kod koga se nađu četiri svojstva bit će, uistinu, licemjer, a kod koga se nađe jedno od njih on ima jedno svojstvo licemjera, sve dok ga ne ostavi, a to je: kada govori - laže, kad šta ugovori - iznevjeri, kada obeća - ne ispuni i kada raspravlja - pretjeruje!"

Poslanik, s.a.v.s., u predaji Abdullaha b. Mes'uda, r.a., upozorava na taj veliki grijeh napominjući da je on uzročnik griješenja a sa griješenjem se stiže i do džehennemske vatre. U toj predaji Poslanik, a.s., jasno afirmira istinit govor a upozorava na opasnost lažnog govora, ističući: Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu a dobročinstvo vodi  Džennetu. Čovjek će neprestano govoriti istinu i tražiti istinu sve dok kod Allaha dž.š., ne bude upisan da je iskren. Čuvajte se laži, jer laž vodi u pokvarenosti i griješenje, a pokvarenost i griješenje vode u Vatru. Čovjek će se  neprestano koristiti lažima sve dok kod Allaha dž.š., ne bude upisan lažovom."

Abdullah b. Mes'ud, r.a., pojašnjava, kako navodi imam Malik, da čovjek kada god slaže, na njegovom srcu se pojavi po jedna crna tačka i, ukoliko nastavi sa takvom praksom, njegovo srce totalno pocrni i tada se kod Allaha upisuje u osobe koje postaju lašcima, a: Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže!" (Gafir, 28.)

Laž je svojstvo stanovnika Džehennema. Zbog toga to svojstvo svakako treba izbjegavati. To je naglasio i Ebu Bekr es-Siddik, r.a., kada je, nakon Poslanikove, a.s., smrti, rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prve godine stajao na ovom mjestu na kome ja sada stojim, a onda je zaplakao i rekao: „Čuvajte se laži, jer je ona grijeh, a oboje (i laž i grijeh) će u Džehennem!"

Ta negativna osobina, koju realiziramo našim jezicima, spada u najveće prevare. Tako je definira Allahov Poslanik, a.s., u predajama Nuvasa b. Sem'ana i Sufjana b. Usejida u kojima se kaže: Među najveće prevare spada da kažeš nešto svom bratu, pa ti on povjeruje, a slagao si mu!"

Među najveće grijehe spadaju lažna zakletva i lažno svjedočenje. Ranije smo spomenuli da je Allah Uzvišeni u poglavlju El-Hadždž u istu ravan stavio obožavanje kipova, kumira i idola i lažni govor i lažno svjedočenje, dok u poglavlju El-Furkan robove Milostivog opisuje, pored ostalog, kao one „koji ne svjedoče lažno!" Kolika je opasnost toga grijeha najbolje će dočarati i Ebu Bekretova, r.a, predaja u kojoj se navodi da je Poslanik, a.s., upitao: Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?" To je ponovio tri puta. Nakon toga je rekao: „Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima i lažno svjedočenje ili lažan govor!" Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio naslonjen, pa se uspravio i sjeo. Toliko je to ponavljao (tj. riječi: lažno svjedočenje ili lažni govor") da smo u sebi rekli: „Da hoće ušutjeti!" (tj. suosjećali smo sa njim i nismo željeli da ga to uznemirava).

Dakle, lažno svjedočenje i lažan govor je Poslanik, a.s., posebno izdvojio i toliko ponavljao, kako bi ukazao na njihovu izuzetnu opasnost i stravične posljedice koje mogu iz toga proizaći. Hurejm b. Fatik el-Esedi, r.a, prenosi jedan, takođe, upozoravajući hadis od Poslanika, a.s.,. u kome se kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je jedne prilike, nakon klanjanja sabah-namaza, ustao i rekao: „Lažno svjedočenje je ravno širku!", a onda je proučio kur'anski ajet: „i izbjegavajte lažni govor, budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte Njemu nikoga ravnim!" (El-Hadždž, 30)

Prenosi se da je Musa, a.s., pitao Gospodara svih svjetova: Koji Ti je rob, Gopodaru moj, najdraži?", na što mu je On odgovorio: „Onaj koji jezik ne koristi za laž, čije srce nije grešno i čiji spolni organ ne čini blud!"

Mudri Lukman je savjetovao svoga sina riječima: Sinčiću moj, čuvaj se laži! Ona je slasna kao meso prepelice kada ga čovjek tek ispeče!"

Iz svega navedenog, razumijemo da, među ljudima ima munafika i onih koji vole da se među vjernicima širi smutnja, da kolaju ružne glasine kako bi se okaljao obraz pravih vjernika i time nanijela šteta Islamu i muslimanima. Allah Uzvišeni obećava takvima tešku patnju u ajetu koji glasi: Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na budućem svijetu; Allah sve zna a vi ne znate." (En-Nur, 19)

Klonite se sedam velikih, upropšćujućih grijeha! A koji su to grijesi- upitaše ashabi. Allahov Poslanik odgovori: - Pripisivanje Allahu druga (širk), sihir (vračanje), bespravno ubijanje, kamata, jedenje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja i potvaranje poštenih vjernica da su nemoralne." (Muttefekun alejhi)

"Ko potvori svoga roba da je učinio blud biće bičevan na Sudnjem danu, osim ako bude tačno ono što je o njemu rekao." (Muttefekun alejhi)

Zato Allah dž.š., kaže: "Reci mojim robovima da govore ono sto je najljepše, jer šejtan hoce samo neprijateljstvo posijati medju njima, a šejtan je doista covjeku otvoreni neprijatelj"! (El-Isra, 53.) Poslanik, a.s, je rekao: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti"! (Taberani).

Iz navedenih kur'anskih ajeta i hadisa možemo zaključiti da je najbolje ostaviti ono što se nas ne tice, paziti na svoj jezik, kontrolisti njegovo 'talasanje', govoriti samo istinu ili, pak šutjeti. S druge strane, glasine koje se prenose primajmo s rezervom i nemojmo nasjedati na propagande neodgovornih zena i ljudi koji time što iznose potvore misle ne čini nikakav grijeh, a vidjeli smo da je to itekako velik i krupan grijeh sa velikim posljedicama kako za pojedinca, tako i za uzu i širu zajednicu muslimana.

Molimo Allaha dž.š, da nam pomogne da se bavimo sobom i svojim slabostima, da ih popravljamo

i da budemo bolji, da govorimo istinu i o muslimanima/kama dobro mislimo i istinu govorimo. Amin!

  /Hatib: hdz Zekerijah-ef. Čajlaković

Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?
http://hilal.blogger.ba
21/09/2009 15:31